kezdo1
kezdo8
kezdo2
kezdo5
kezdo7
kezdo
kezdo4
kezdo3
Utazási szerződés

Utazási szerződés

L  O  V  Á  S  Z  B  U  S  Z

Személyszállító  és  Utazásszervező  Korlátolt  Felelősségű  Társaság

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , 8800 Nagykanizsa, Pápai utca 9.,Tel.:+36 30/277-53-20

Utazási Iroda címe: 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 1/B


 Utazási szerződéseinek általános feltételei

-----------------------------------------------------------------

Az általános szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:254 §-ába, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletbe (továbbiakban: R.) ,valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Korm. rendeletbe (továbbiakban: Uterv.) foglalt hatályos rendelkezéseken alapulnak.

Egyrészről az utazásszervező:

LOVÁSZBUSZ Személyszállító és Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa Pápai utca 9. Cégjegyzékszáma: 20-09-070902, adószáma: 22923899-2-20, továbbiakban: utazásszervező) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartási száma: U-001190,

Telefonszám: +36 30/2-77-53-20 , ügyelet: +36 30/2-77-88-55,

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Web: www.lovaszbusz.hu, továbbiakban a megrendelő(k), másrészről az utas(ok) között, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés megkötése

1.1. Az utazásszervező minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét és egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az utazásszervező írásos visszaigazolása, illetve a szerződés mellékletei tartalmazzák.

 

1.2. A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint az utazásszervező részéről átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, a honlapon elhelyezett tájékoztatás, egyedi tájékoztató, programismertetés, vagy az egyedi szerződési feltételek és a honlapunkon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása után aktualizált információk is a szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.

 

1.3. Az utas kijelenti, hogy az utazásszervező utazási szerződésében, tájékoztatójában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy az utazásszervező felé igazolja, hogy közte és a megbízó között szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó utas válik. Az esetleges jogosulatlan megbízott ügyviteléből, eljárásából fakadó, az utazásszervezőért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha nem az utas, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast.

 

1.4. Az utazási szerződés az utasok és az utazásszervező között a hivatkozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével, és ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre. Ha a jelentkezést az utazásszervező helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utazásszervező a szolgáltató partnere (külföldi/belföldi utazási iroda, repülőtársaság, stb.) a megrendelést írásban visszaigazolta. Az utazásszervező az utast a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a részvételi díj az utazásszervező számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szolgáltatás biztosítását az utazásszervező megtagadhatja, és ez esetben az utazásszervezőt felelősség nem terheli.

 

2. Szolgáltatások, részvételi díj

 

2.1. Az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. Ettől az utazásszervező akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés reá nézve ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A hátralék megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra (legkorábban indulás előtt 5 nappal). Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybe vételére jogosult.

 

2.2. A fizetési határidők be nem tartása esetén az utazásszervező az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, ill. mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az utas ez esetben köteles az utazásszervező igazolt és indokolt költségeit megtéríteni.

 

2.3. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát (szállás, ellátás, utazás, stb.), szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (vízum, biztosítások, repülőtéri illeték, üdülőhelyi díj stb.) az utazásszervező a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.

 

3. Szolgáltatás- és díjváltozások

 

3.1. Bel-, vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, melyről az utast írásban köteles értesíteni. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8 %-ot, akkor az utas a szerződéstől
3 munkanapon belül írásban tett nyilatkozattal költségmentesen elállhat.

3.2. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj emelhető.
A díj emelésére kizárólag

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor.

3.3. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek igazolt emelkedésének mértékével.

3.4. A díjemelés indokáról az utast a díjemelés közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell.

3.5. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a 3.2. pontban meghatározott okból sem emelhető.

 

4. Az utas elállási és módosítási joga

4.1. Az utazásszervező a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának/cseréjének jogát fenntartja. Az utazásszervező a változásokról köteles az utast írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben az utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik.

4.2 Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.

4.3. Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni.

4.4. A 4.3. pontban meghatározott esetben az utas

a) elállhat a szerződéstől, vagy

b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.

4.5. Az utas a 4.4. pontban meghatározott esetben döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.6. Ha az utas a 4.3. pontba meghatározott okból eláll a szerződéstől, megilletik az R. 9. § (2) bekezdésében, illetve a 9. § (4) bekezdésében meghatározott jogok.

4.7. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas

a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy

b) elállhat a szerződéstől.

4.8. Ha az utas a 4.7. pont b) alpontja alapján áll el a szerződéstől, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

4.9. Az utas elállása esetére bánatpénzt köteles fizetni azzal, hogy az utasnak a 4.3 vagy a 4.7 pontban meghatározott okból való elállása esetére bánatpénz nem követelhető. Egyéb esetekben az utas elállásának esetére kikötött bánatpénz mértéke a szolgáltatás díja (részvételi díj) összegét nem haladhatja meg. A bánatpénz a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) százalékában kifejezett átalány formájában a 4.10., és a 4.11. pontban az alábbiak szerint kerül megállapításra.

4.10. Az utasnak,ha az utazást megelőző 35-20 napon belül áll el az utazástól a bánatpénz mértéke a teljes részvételi díj 40%-a. 21-10 napon belüli elállás esetén a bánatpénz mértéke a teljes részvételi díj
75%-a. 10 napon belüli elállás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell bánatpénzként megfizetni. A részvételi díjhoz – amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek – a fakultatív programok és felárak díjai is (pl. utazás, étkezés) hozzászámítandók.

4.11. Az utasnak az utazás megkezdését megelőző harmincöt napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig negyvenöt napnál korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 10%-át köteles megfizetni. Az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető.

4.12. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvétel jogát harmadik személyre engedményezni. Az engedményezés csak olyan személyre lehetséges, aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja és vállalja az esetlegesen felmerülő többletköltségeket. Az engedményezés csak írásban lehetséges, az utas és a harmadik személy az engedményezést megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségekért egyetemlegesen állnak helyt.

 

5. Az utazásszervező elállása

5.1. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el. Ha az utazásszervező ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az utas választása szerint vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat, vagy az eredetivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb, a különbözetet az utazásszervező visszatéríti. Legkisebb utaslétszám autóbuszos utazások esetén: 35 fő. Egyéb utazások esetében: a tájékoztató szerint.

5.2. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

5.3.Ha az 5.2. pont a) pontja alapján történő helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

5.4.Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az 5.2.és 5.3. pontokban foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha

a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban az 5.1. pontban meghatározottak szerint tájékoztatták.

5.5. Amennyiben az utazásszervező kívülálló, előre nem várt esemény vagy ok (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási okok, stb.), azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az utazásszervezőt felelősség nem terheli.

 

6. Hibás teljesítés

6.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetőnek, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a jegyzőkönyvet felvetetni, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. Amennyiben a helyszíni kifogás az utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre (pl.: a szolgáltató nem ismeri el a panaszt, nem vettek fel jegyzőkönyvet, stb.) az utas köteles az utazásszervezőt a részvételi jegyen, vagy az utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul értesíteni. A panasz bejelentése a későbbi kárrendezés feltétele. Ennek hiányában a bizonyítás az utas kötelezettsége.

6.2. A segélytelefon használatának elmulasztásáért az utas felelős. Az utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az utas felelős. Az utazásszervező a beérkezett panaszokat – az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően – maximálisan 30 napos határidővel válaszolja meg.

6.3. Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerződésben korlátozható.

6.4. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az utasnak felróható okból következik be, az utas kártérítési igényt nem érvényesíthet. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, illetve utazását korábban megszakítja.

7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

7.1. Ezen rendelkezések (útlevél és vízum beszerzése és érvényessége, a vám-, a deviza- és a közegészségügyi rendelkezések) betartásáért az utas maga felel. Az utazásszervező köteles a szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre nem tarthat igényt, és úgy kell tekinteni, mintha a 4.2 pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

8. Biztosítás

8.1. A részvételi díj a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, valamint az útlemondási biztosítás díját nem tartalmazza. A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg kell megfizetni (a részvételi díj 1.7%-a – önrész 20%).

8.2. Az utazásszervező a számára előírt vagyoni biztosítékra az EUB Biztosító Zrt-vel kötött szerződést. A biztosítási kötvény száma: 29-303-KE-02/2016.

9. Egyéb

9.1. Az utazásszervező az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett utasok részére nem biztosíthatók.

9.2. Az utazásszervező által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatóak össze.

9.3. Az utazásszervező, által meghirdetett nyaraló utaknál autóbuszjáratokat biztosít utasai részére. Az autóbuszok forgatókönyv szerint előre megtervezett útvonalon haladnak, ill. tartanak megállókat. Fel- és leszállásra csak az előre megadott helyeken van lehetőség. A nagy távolságok és az előre nem látható váratlan események (pl.: baleset az autópályán, határátlépésnél várakozás, műszaki meghibásodás, stb.) miatt az üdülőjáratok megtervezett menetideje, esetleg útvonala megváltozhat. Az ebből eredő késésekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásból az utazásszervező az útvonal változtatás jogát fenntartja. Turnusváltások napján a szálláshelyek elfoglalása, ill. elhagyása általában nem esik egybe az autóbuszok menetrendjével, ezért több órás várakozás előfordulhat.

9.4. Az utas, poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik az utazás során, mivel azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazásszervező vagy közreműködője nem vette át.

9.5. Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben a részvételi jegyen kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén az utas a szálláshelyét csak másnap tudja elfoglalni. Az utas késése esetén az utazásszervezőt kártérítési kötelezettség nem terheli.

9.6. Az utazásszervező a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: tűz, egyéb vis maior) felelősséget nem vállal.

9.7. Az utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 5 nappal írásban tájékoztatja az utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt (keresse a részvételi jegyen, vagy az utas tájékoztatón ügyeleti telefonszámunkat), illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat. Ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az információ kiadásáról kollégáink adnak tájékoztatást.

10. Jogviták rendezése

10.1. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

10.2. Az utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában, bármelyik szerződő fél által indítandó peres eljárásban a jogvita eldöntésére a felek alávetik magukat a Nagykanizsa Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

11. Hatályba lépés

11.1. Az utazási szerződések jelen okiratba foglalt általános feltételei 2016. március 8. napjától lépnek hatályba.

 

 

 

ÚTJAINK

Havi Ajánlatok

Hírlevél feliratkozás

Elfogadunk

Kössön biztosítást Online

Partnereink